ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА

ОТ УПРАВЛЕНИЕ “Пасивни операции и клонова мрежа”

1.Клонова мрежа /Приложение № 1/

2.УСЛУГИ

2.1. Услуги предоставяни на юридически лица

Срочни влогове в левове и валута

Общинска банка АД (банката) открива срочни влогове на юридически лица в левове и чуждестранна валута със срокове – 7 и 10 дни; 1, 3, 6 и 12 месеца, с възможност за довнасяне по всяко време без промяна в срока на сключения договор. Всяко юридическо лице може да притежава неограничен брой срочни влогове в левове и чуждестранна валута. Банката открива валутни влогове в USD, EUR и CHF, а в друг вид валута - по договореност. Общинска банка АД заплаща лихва по срочни влогове в зависимост от срока на влога. Лихвата може да бъде получена в брой, по посочена сметка на клиента или да бъде прибавена към първоначално вложената сума.

В зависимост от размера и срока на вложената сума Общинска банка АД може да Ви предложи договорно определяне на лихвените проценти по срочните влогове в лева и валута.

Разплащателни сметки в левове и валута

Общинска банка АД открива разплащателни сметки на юридически лица на база на сключен договор за разплащателна сметка. При откриване на разплащателна сметка банката изисква от Вас да внесете минимална сума. Откриването може да се извърши касово или безкасово. Право да се разпореждат със сметката имат само лицата, посочени в договора. Банката предоставя извлечения за движението по Вашата разплащателна сметка. Върху внесените суми Вие получавате лихва, която се начислява месечно. Внасянето на суми по разплащателни сметки на юридически лица се извършва в брой или безкасово. Разпореждането се извършва в клона на банката, в който е открита сметката. Чрез Вашата разплащателна сметка Вие имате възможност да извършвате безналични плащания в страната и чужбина. Разплащателните сметки на юридически лица се закриват по искане на лицата, подписали договора или по искане на банката, 30 дни след писмено уведомление на клиента. При ползване на разплащателни сметки Вие заплащате еднократна такса за откриване и такси за месечно обслужване.

При внасяне, теглене и безналични плащания на средства по Вашата разплащателна сметка се събират такси съгласно Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си.

При взаимен интерес Общинска банка АД предлага възможност за договаряне на условията за обслужване на разплащателни сметки.

РАЗПЛАЩАНИЯ В ЛЕВОВЕ И ВАЛУТА

Общинска банка АД предлага всички видове разплащателни услуги в страната и в чужбина.

При разплащания в национална валута банката събира следните такси:

Общинска банка АД извършва международни разплащания чрез своите банки-корепонденти и системата за международни разплащания S.W.I.F.T.

Всички нареждания за валутни преводи, депозирани в банката до 15 ч. се завеждат с текуща дата и се изпълняват с вальор два банкови работни дни от датата на тяхното постъпване. По искане на клиента банката извършва експресни плащания.

ИНКАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ

Общинска банка АД предлага инкасово обслужване чрез специализиран транспорт и въоръжена охрана. Банката разполага с бронирани автомобили от известни марки с висока степен на сигурност и защита. Със своя екип от висококвалифицирани експерти по сигурността и инкасатори, банката Ви предоставя възможност да избегнете всички потенциални рискове при транспортирането на Ваши парични средства и други ценни пратки.

При ползване на инкасово обслужване клиентите на Общинска банка АД заплащат такса по договореност в зависимост от размера на инкасираните суми, разстоянието за тяхното транспортиране и други.

 

HOME BANKING

Общинска банка АД Ви дава възможност да извършвате банкови операции без да посещавате поделенията на банката. Чрез вашия компютър Вие можете да управлявате Вашите сметки без да губите време. Общинска банка АД предоставя на клиентите, с които е сключила “Договор за предоставяне и ползване на продукт за отдалечено електронно банково обслужване” право да ползват следните услуги :

1.Нареждане на преводи в левове;

2.Подаване на предварителна заявка за теглене на суми в брой;

3.Подаване на искане за незабавно инкасо в левове;

4.Подаване на искания за покупко-продажба на валута;

5.Получаване на извлечение от сметки;

6.Ползване на информация, свързана с:

а) вътрешнобанкови документи;

б) валутни курсове;

в) лихвени равнища по привлечените средства ;

г) банки - кореспонденти;

д) котировки на ценни книжа;

е) друга информация.

 

БАНКОВИ ТРЕЗОРИ – ОБЩЕСТВЕН И ДЕНОНОЩЕН ТРЕЗОР

ДИСТРИБУЦИЯ НА ЕДРО НА НАЛИЧНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Общинска банка АД извършва касови операции на едро, съгласно сключено споразумение с БНБ, чрез своите регионални инкасови центрове в градовете София, Пловдив и Плевен. Банката предлага касово обслужване на търговски банки с български банкноти и монети, оформени като ценни пратки, както и транспорт и охрана на банката.

 

2.2. Услуги предоставяни на физически лица

Срочни влогове в левове и валута

Общинска банка АД открива срочни влогове на юридически лица в левове и чуждестранна валута със срокове - 7 и 10 дни; 1, 3, 6 и 12 месеца, с възможност за довнасяне по всяко време без промяна в срока на сключения договор. Всяко физическо лице може да притежава неограничен брой влогове в левове и чуждестранна валута. Банката открива валутни влогове в USD, EUR и CHF, а в друг вид валута - по договореност. Общинска банка АД заплаща лихва по срочни влогове в зависимост от срока на влога. Лихвата може да бъде получена в брой, по посочена сметка на клиента или да бъде прибавена към първоначално вложената сума.

За откриване на срочни влогове на физически лица такса не се заплаща.

БЕЗСРОЧНИ ВЛОГОВЕ В ЛЕВОВЕ И ВАЛУТА

Общинска банка АД предлага безсрочни влогове в левове и чуждестранна валута. При откриване, банката изисква от Вас да внесете минимална сума. За да ползвате Вашите средства, банката ще Ви предостави спестовна книжка, в която ще се отразява всяко движение по влога. Внасянето на суми по безсрочни влогове на физически лица се извършва касово или безкасово. Тегленето на средства се извършва само лично, от законен представител или от упълномощено за това лице. При теглене трябва да представите спестовната книжка и документ за самоличност.

Общинска банка АД открива следните безсрочни влогове :

За откриване на безсрочни влогове на физически лица такса не се заплаща.

Разплащателни сметки в левове и валута

Общинска банка АД открива разплащателните сметки на физически лица на база на сключен договор за разплащателна сметка. При откриване на разплащателна сметка банката изисква от Вас да внесете минимална сума. Откриването може да се извърши касово или безкасово. Право да се разпореждат със сметката имат само лицата посочени в договора. Банката предоставя извлечения за движението по Вашата разплащателна сметка. Върху внесените суми Вие получавате лихва, която се начислява месечно. Внасянето на суми по разплащателни сметки на физически лица се извършва в брой или безкасово. Разпореждането се извършва в клона на банката, в който е открита сметката. Разплащателните сметки на физически лица се закриват по искане на титуляря или по искане на банката, 30 дни след писмено уведомление на титуляря. При ползване на разплащателни сметки Вие заплащате такси за откриване и обслужване.

При внасяне и теглене на средства по Вашата разплащателна сметка такси не се събират.

РАЗПЛАЩАНИЯ В ЛЕВОВЕ И ВАЛУТА

Общинска банка АД предлага всички видове разплащателни услуги в страната и в чужбина.

При разплащания в национална валута банката събира следните такси:

Общинска банка АД извършва международни разплащания чрез своите банки-корепонденти и системата за международни разплащания S.W.I.F.T.

Всички нареждания за валутни преводи депозирани в банката до 15 ч. се завеждат с текуща дата и се изпълняват с вальор два банкови работни дни от датата на тяхното постъпване. По искане на клиента банката извършва експресни плащания.

HOME BANKING

Общинска банка АД Ви дава възможност да извършвате банкови операции без да посещавате поделенията на банката. Чрез вашия компютър Вие можете да управлявате Вашите сметки без да губите време. Общинска банка АД предоставя на клиентите, с които е сключила “Договор за предоставяне и ползване на продукт за отдалечено електронно банково обслужване” право да ползват следните услуги :

1.Нареждане на преводи в левове;

2.Подаване на предварителна заявка за теглене на суми в брой;

3.Подаване на искане за незабавно инкасо в левове;

4.Подаване на искания за покупко-продажба на валута;

5.Получаване на извлечение от сметки;

6.Ползване на информация, свързана с:

а) вътрешнобанкови документи;

б) валутни курсове;

в) лихвени равнища по привлечените средства ;

г) банки - кореспонденти;

д) котировки на ценни книжа;

е) друга информация.

ОБЩЕСТВЕН ТРЕЗОР

Общинска банка АД предлага банкови касетки за съхранение на парични знаци, ценни книжа, други вещи и документи при висока степен на сигурност. Клиентите могат да ползват банкови касетки, съгласно сключен с банката “Договор за банкова касетка” и при спазване на “Общи условия за ползване на банкова касетка”, неразделна част от договора. Обемът на банковите касетки, възнагражденията и сроковете за ползването им са различни за всеки клон на банката, който предоставя тази услуга.

 

 

2.3.Картови услуги

ДЕБИТНИ КАРТИ

С дебитната карта“Cirrus /Maestro” на Общинска банка АД могат да се извършват следните операции:

С дебитната карта на Общинска банка АД Вие имате непосредствен достъп до Вашите пари когато пожелаете. Чрез нея Вие имате възможност 24 часа в денонощието да ползвате повече от 780 хиляди банкомата и над 5,2 милиона ПОС терминали в повече от 80 страни.

Като Ви предлагаме дебитната карта на Общинска банка АД, ние Ви гарантираме надежден и сигурен начин за контрол върху Вашите средства. Сумите по картовата Ви сметка се олихвяват с атрактивен лихвен процент.

І.ИЗДАВАНЕ

Електронната дебитна карта “Cirrus/Maestro” с местен и международен достъп на Общинска банка АД се издава по открита разплащателна сметка в левове.

Банката открива картови сметки само на пълнолетни дееспособни физически лица.

ІІ.ВИДОВЕ КАРТИ

1.Основна карта - издава се на титуляря на картовата сметка.
2.Допълнителна карта – правото за ползване на допълнителна карта се

определя от титуляря на картовата сметка. Допълнителна карта може да бъде издадена и на непълнолетно лице, низходящо от първа степен на титуляря.По една картова сметка могат да се издават до четири допълнителни дебитни карти.

3.Фирмена дебитна карта - право на ползване на услугата се предоставя на юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по българското законодателство. Фирмената дебитна карта се издава към сметка на фирма на определени от фирмата лица, които ползват фирмени средства при определени от титуляря лимити и достъп на картата.

ІІІ.ПРЕВЕЖДАНЕ НА ЗАПЛАТИ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ПО КАРТОВИ СМЕТКИ

Общинска банка АД открива сметки и издава банкови карти на служители от фирми, с които има сключен “Договор за обслужване на сметки за изплащане на трудови възнаграждения чрез ЕЛЕКТРОННИ ДЕБИТНИ карти “Cirrus/Maestro” С МЕСТЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ДОСТЪП”.

Банката предоставя овърдрафт, обезпечен със залог върху бъдещи вземания на служители, работещи в организации, които превеждат трудовите възнаграждения на своите работници и служители по картови сметки, открити в банката.

ІV. КАРТОВИ УСЛУГИ ЗА ТЪРГОВЦИ

Ако сте търговец, който предлага стоки и услуги в Интернет,
Общинска банка АД ще регистрира виртуално ПОС устройство за извършване на плащания чрез системата ePay.bg
и ще заверява сметката Ви с всички плащания, извършени във Ваша полза с банкови карти, издадени от банките в страната.

УСЛОВИЯ

за плащания с електронни дебитни карти “Cirrus/Maestro” с местен и международен достъп на Общинска банка АД (ЕДК)

НАИМЕНОВАНИЕ

СТОЙНОСТ

І.Минимален неснижаем остатък по картова сметка

5,00 лв.

ІІ.ТАКСИ И КОМИСИОНИ

 

1.За откриване на разплащателна сметка –ЕДК(за физически и юридически лица, еднолични търговци)

Без такса

2.За обслужване на разплащателна сметка- ЕДК в края на всеки месец и при закриване на сметката (за физически лица)

Без такса

2.1. За обслужване на разплащателна сметка- ЕДК в края на всеки месец и при закриване на сметката (за юридически лица, еднолични търговци, организации и др.)

0,50 лв.

3. За издаване, подновяване и персонализация на ЕДК

Без такса

4.за преиздаване на ЕДК поради забравен ПИН, загубване, открадване, повреда и други

2,00лв. (без ДДС)

5.За извършване на платежни операции чрез АТМ в чужбина

2.00 ЕUR +1% от сумата

6.За извършване на платежни операции чрез ПОС в чужбина

0,5% от сумата

7.За извършване на платежни операции чрез АТМ и ПОС в България

по договореност / макс. 0,20 лв/

8.За блокиране / отблокиране на ЕДК

1,00 лв. (без ДДС)

9.Такса за нефинансови услуги на банкомат в страната: смяна на ПИН код, справка за достъпно салдо по картова сметка

Без такса

ІІІ.ОЛИХВЯВАНЕ

 

1.Лихвен процент

1 % годишно

2.Период за олихвяване

ежемесечно

3.Лихвена база

360/360

ІV.ЛИМИТИ ЗА ОПЕРАЦИИ С ДЕБИТНИ КАРТИ

 

1.Дневен лимит за теглене на пари в брой на банкомат

400 ЛЕВА

2.Лимит за една операция на банкомат

200 ЛЕВА

3.Седмичен лимит за теглене на пари в брой на банкомат

2 800 ЛЕВА

4.Лимит за една операция теглене на каса в банка или плащане в търговски обект, снабден с ПОС терминал

3 000 ЛЕВА

5.Седмичен лимит за теглене на пари на каса в банка или плащане в търговски обект, снабден с електронен ПОС терминал

3 000 ЛЕВА

6.ИНТЕРНЕТ разплащания

по договореност /макс.0,20 лв./

 

 

 

КРЕДИТНИ КАРТИ

С кредитните карти“Eurocard/MasterCard” на Общинска банка АД могат да се извършват следните операции:

С кредитните карти на Общинска банка АД Вие можете да бъдете обслужвани в целия свят при ползване на възможно най-добри условия и лимити.

І.ИЗДАВАНЕ

Кредитна карта “Eurocard/MasterCard” на Общинска банка АД се издава по открита разплащателна сметка в евро.

В случай, че картодържателят желае, той може да ползва овърдрафт по разплащателната си сметка, срещу блокиран в банката влог в левове или чуждестранна валута.

ІІ.ВИДОВЕ КРЕДИТНИ КАРТИ

Общинска банка АД издава персонални стандартни и златни кредитни карти “Eurocard/MasterCard” с местен и международен достъп.

За всеки вид кредитна карта банката определя максимални лимити за теглене и плащане.

Ако желаете, Вие можете да определите за Вашата кредитна карта индивидуални лимити в рамките на тези, определени от банката.

УСЛОВИЯ

за плащания с кредитни карти Eurocard/MasterCard с местен и международен достъп на Общинска банка АД

1.

ИЗДАВАНЕ

СТАНДАРТНА
КРЕДИТНА КАРТА

ЗЛАТНА
КРЕДИТНА КАРТА

1.1.

Издаване, подновяване и персонализация на карта

10 EUR (без ДДС)

20 EUR (без ДДС)

1.2.

Експресно издаване на карта-до 4 работни дни

80 ЕUR (без ДДС)

80 EUR (без ДДС)

1.3.

Месечна такса за обслужване на карта

2 EUR

5 EUR

 

2. ТРАНЗАКЦИИ С КАРТИ

 

2.1. Теглене на пари в брой от АТМ на Общинска банка АД

1 EUR

2.2. Теглене на пари в брой от АТМ на други банки в България и чужбина

3 EUR + 1.5% (мин. 5 EUR)

2.3. Теглене на пари в брой в клон на други банки в България и в чужбина чрез ПОС на гише

3 EUR + 1,5 % ( мин. 10 EUR)

2.4. За извършване на платежни операции при покупка на стоки или услуги от търговец в България и в чужбина чрез ПОС на гише 0.5 %

3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ С КАРТИ

 

3.1. Промяна на параметри на карта /номер на разплащателна сметка-КК, лимити и др./

10 EUR

3.2. Блокиране / отблокиране на карта

10 EUR (без ДДС)

3.3. Включване на карта в “стоп лист” в системата за плащаиия на Europay International

50 EUR

3.4. Необоснована рекламация на транзакция с кредитна карта

100 EUR (без ДДС)

3.5. Издаване на нов ПИН към карта

10 EUR (без ДДС)

3.6. Откриване на арбитражна процедура

150 EUR + действителните разходи на Банката (без ДДС)

 

Разрешаване на овърдрафт по разплащателна сметка-КК

 

4. УСЛОВИЯ

СТАНДАРТНА
КРЕДИТНА КАРТА

ЗЛАТНА
КРЕДИТНА КАРТА

 

4.1. Размер на блокирани в банката влогове като обезпечение по разрешен овърдрафт*

3000 (мин.1000) EUR

10000 ( мин.5000 ) EUR

 

4.2. Размер на разрешения овърдрафт

До 90 на сто от блокирани в Общинска банка АД влогове

4.3. Лихвен процент по разрешен овърдрафт

12 на сто (годишна лихва)

 

 

Минимален авоар по разплащателна сметка-КК

 

СТАНДАРТНА
КРЕДИТНА КАРТА

ЗЛАТНА
КРЕДИТНА КАРТА

200 EUR

600 EUR

 

* Когато предоставените за обезпечение влогове не са в евро, те се преизчисляват в евро по курса на БНБ за съответните валути в деня на сключване на договора за залог.

 

3. Годишни лихвени проценти на Общинска банка АД /Приложение № 2/

4. Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си /Приложение № 3/